آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۶۲۹۴۶ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۱ و تبصره‌هاي ذيل آن در...
۱۶/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۶۰۷۳۱ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ماده ۲ و نيز ماده ۳ دستورالعمل...
۱۶/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۸۶۸۹۶ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹...
۱۶/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۵۱۰۸ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ ماده ۱...
۱۶/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۱۸۲۷ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳۲ بخشنامه...
۱۶/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۶۳۹۰ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت بالاي ۱۸ سال از بند ۴...
۱۶/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۹۳۱۷ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «تمام وقت» از...
۱۶/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۴۱۱۵۰۷ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير اختتاميه آيين‌نامه...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۴۱۰۹۱۱ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز پاياني بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۴۱۳۴۱۹ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال فرازهايي از ا. جزء ۳ـ۲...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۸۴۸۱ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه استعلام انجمن داروسازان...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۷۰۶۴ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه اجباري نمودن بيمه صندوق...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۸۱۳۳ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق حکم بند ۱ تصويب‌نامه شماره...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۷۷۵۰ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ هـ...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۴۰۳۶۵۴ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳