آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تمديد اعتبار کالاهاي اظهار شده و ثبت سفارش آن در گمرک
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه تخصيص مبلغ پنج هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ريال اعتبار به منظور مديريت بحران سيل در...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ سيصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ريال به سازمان حفاظت نباتات کشور جهت مبارزه...
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص افزايش سرمايه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (کولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين به داوري
۱۸/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عطف به ماسبق نمودن الحاق يک تبصره به ذيل ماده...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۰۱/ ۱۱۰/ ۸۸۰۶ مورخ ۲۵/ ۱/ ۱۴۰۱ مشاور...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي وحدت رويه شماره ۸۴۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت‌هاي (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ـ ۸ ذيل ماده (۳) آيين‌نامه تسهيل ادامه...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصميم سازمان ثبت احوال داير بر ممنوعيت انتخاب...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ـ ۳ و عبارت مورد شکايت از بند ۵ ضوابط اجرايي...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از تبصره (۱) ماده (۱۴) شيوه‌نامه اجرايي...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۵۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. تبصره ۷ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلي و بهاي...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳