آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر قوچان
۱۶/۰۶/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر لواسان
۲۸/۰۵/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر چمستان
۲۸/۰۵/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط تراکم مسکوني در شهر خرم‌آباد
۲۸/۰۵/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساماندهي ساخت و سازهاي محور زيارت
۲۳/۰۵/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون حادثه شهران و بررسي ابعاد آن
۱۶/۰۵/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق شهرک مسکوني ابريشم به محدوده شهر چهارباغ
۱۶/۰۵/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون محور حرم حضرت معصومه (س) تا جمکران
۱۶/۰۵/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون پروژه گردشگري در ۲۰ کيلومتري شهر قم
۱۶/۰۵/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر کياسر
۳۱/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر دولت‌آباد
۳۱/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سرخرود
۳۱/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ضوابط و مقررات حريم دماوند
۳۱/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر گنبدکاووس پيرامون...
۲۹/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط تراکم مسکوني در شهر خرم‌آباد
۲۹/۰۴/۱۳۹۵