آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محور حرم حضرت معصومه (س) تا جمکران
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر گتاب
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر اسفراين
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فرخي
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر تبريز
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ارگ عليشاه
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مجتمع مسکوني هرمزان تهران
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ضرورت تهيه طرح ويژه براي پهنه تاريخي نيشابور
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص رويداد فروريزش زمين در ميدان قيام
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي ساري ـ اراضي پادگان
۲۳/۰۹/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر کياشهر
۲۰/۰۹/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر شهرضا
۰۹/۰۹/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تمديد تثبيت کاربري‌هاي خدماتي شهر تهران
۰۹/۰۹/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون پروژه سهيل و مجموعه فرهنگي نياوران
۰۹/۰۹/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون پروژه ايران زمين
۰۹/۰۹/۱۳۹۵