آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر چمگردان
۲۶/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سفيدشهر
۲۶/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر باغين
۲۶/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر رودبنه
۲۶/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه سواحل مکران
۲۶/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون موضوع مغايرت اساسي طرح جامع شهر بندرانزلي (تقليل عرض...
۲۰/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لجستيک پارک زنجان
۲۰/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص وظايف، اعضاء و نحوه کار کميته‌ي تخصيص طرحهاي فرادست و...
۲۰/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون نحوه عملکرد دبيرخانه‌هاي کميسيون‌هاي ماده پنج شهرهاي...
۲۰/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر قم
۱۶/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساخت و سازهاي شرکت عمران تکلار در مجتمع مسکوني هرمزان...
۲۷/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تخلفات ساختماني در شهر لواسان
۲۷/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اراضي پادگان لشگر ۶۴ اروميه
۲۷/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي
۲۰/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بافران
۰۶/۱۰/۱۳۹۵