آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر منجيل
۱۱/۰۳/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سياهکل
۱۱/۰۳/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر صومعه‌سرا
۱۱/۰۳/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر آوج
۱۱/۰۳/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرکرد
۰۷/۰۳/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر خرم‌آباد تعيين...
۰۷/۰۳/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر لنگرود
۰۷/۰۳/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر موسيان
۰۷/۰۳/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر آسمان‌آباد
۰۷/۰۳/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر داراب
۰۷/۰۳/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سگزآباد
۰۷/۰۳/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر پلدختر
۰۷/۰۳/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساماندهي، حفاظت و احياء تپه‌ها و چشمه‌ها در منظر طبيعي...
۲۴/۰۲/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مطالعاتي «رقابت‌پذيري شهري»
۲۴/۰۲/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مطالعاتي ارزيابي سياستگزاري‌ها و اقدامات انجام شده...
۲۴/۰۲/۱۳۹۶