آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر مهردشت
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اليگودرز
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ابريشم
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اختيارآباد
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر آران و بيدگل
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون الحاق روستاي جمکران به شهرقم
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ناحيه خرم آباد
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق شهر باسمنج به محدوده کلانشهرتبريز
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر خالدآباد
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بادرود
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران درخصوص طرح جامع ويژه شهربشرويه
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون اصلاح بند يک صورتجلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ شوراي‌عالي (هفت...
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط عام طرح‌هاي جامع ناحيه
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون اصلاح مصوبه ۲۷/۷/۱۳۹۴ ـ ابلاغ محدوده تاريخي ۱۶۸شهرکشور...
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر گوراب زرميخ
۱۱/۰۳/۱۳۹۶