آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لجستيک پارک زنجان
۲۰/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص وظايف، اعضاء و نحوه کار کميته‌ي تخصيص طرحهاي فرادست و...
۲۰/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون نحوه عملکرد دبيرخانه‌هاي کميسيون‌هاي ماده پنج شهرهاي...
۲۰/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر قم
۱۶/۱۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساخت و سازهاي شرکت عمران تکلار در مجتمع مسکوني هرمزان...
۲۷/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تخلفات ساختماني در شهر لواسان
۲۷/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اراضي پادگان لشگر ۶۴ اروميه
۲۷/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي
۲۰/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بافران
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محور حرم حضرت معصومه (س) تا جمکران
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر گتاب
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر اسفراين
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فرخي
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر تبريز
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ارگ عليشاه
۰۶/۱۰/۱۳۹۵