آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون لزوم تهيه طرح ويژه براي شهرتاريخي بندرکنگ
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر کهريزسنگ
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر قهجاورستان
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر شاپورآباد
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نوسود
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فريدونکنار
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر صوفيان
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر معلم کلايه
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر گلشن
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر اسالم
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر زنگنه
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر شادگان
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر جوکار
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر رازميان
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نير
۲۰/۰۴/۱۳۹۶