آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت طرح تفصيلي با طرح جامع شهرکاشان
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت طرح تفصيلي با طرح جامع شهر گرگان (تدقيق و تثبيت...
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تصويب پلان سياست‌گذاري و چهارچوب طراحي شهري رودخانه خرم...
۱۷/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي باطرح جامع شهردوگنبدان
۱۷/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تصويب طرحهاي توسعه و عمران ناحيه شمالي و جنوبي ايلام...
۱۷/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر خرم‌آباد اراضي...
۱۷/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح مصوبه طرح جامع شهرضا
۱۷/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر مرزن‌آباد
۱۷/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مطالعاتي بررسي، نقد و آسيب‌شناسي نحوه تفکيک اراضي...
۱۷/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح معماري ايستگاه معماري مترو حقاني (به عنوان مجتمع...
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرکرد
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرملاير موضوع الحاق...
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون طرح مطالعاتي بررسي وضعيت ساخت وسازهاي منطقه يک شهرداري...
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرجديد بهارستان
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعي و پدافند غيرعامل
۲۰/۰۴/۱۳۹۶