آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۱۷) اساسنامه شرکت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل کشور
۲۲/۰۳/۱۳۹۵
اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست
۲۷/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور
۲۷/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي فرودگاههاي کشور (سهامي خاص)
۲۷/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح بند (ب) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه
۰۶/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح ماده ۷ اصلاحيه اساسنامه شرکت ارتباطات زيرساخت
۲۳/۰۸/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي لرستان
۱۹/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۶) اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
۱۹/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي ايلام
۱۹/۰۵/۱۳۹۴
اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
۱۹/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
۰۸/۰۲/۱۳۹۴
تصويب‌نامه در خصوص طرح طبقه‌بندي معلمان
۰۸/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۳) اصلاحي اساسنامه شرکت سهامي بيمه ايران
۰۵/۰۲/۱۳۹۴