آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تغيير افق طرح جامع شهر جيرفت
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سياست هاي کلي دولت مبني بر کاهش تراکم ناخالص واحدهاي...
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تعارضات مالکيتي در محدوده مصوب براي احداث شهرک نيشتمان...
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تعارضات مالکيتي در اراضي موسوم به ۵۰۰هکتاري غرب شهرصدر
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص امکان سنجي و مکان يابي شهرجديد کوشک در شهرستان پارسيان
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرسبزوار
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرهاي بندر امام...
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جيرفت
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سند ميانکار طرح جامع شهر اروميه
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر تربت حيدريه
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح شناسايي پهنه‌هاي واجد قابليت توسعه‌هاي شهري جديد...
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون منطقه نمونه گردشگري سلمان فيروزکوه (سيبلند)
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق اراضي به محدوده شهر ميبد
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرکرد
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر مشکين شهر
۰۴/۱۱/۱۴۰۱