آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي بوکان الحاق سکونتگاه غيررسمي و اراضي...
۱۴/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سنندج (الحاق...
۱۱/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر برازجان
۱۱/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهرآران و بيدگل
۱۱/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر کنگان
۱۱/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر مبارکه
۰۶/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط بلندمرتبه‌سازي در شهر سمنان
۰۶/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر رفسنجان
۰۶/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر سيرجان ـ الحاق اراضي نهضت...
۳۰/۰۸/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر خرم‌آباد ـ الحاق اراضي دولتي...
۳۰/۰۸/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مکان‌يابي و طرح جامع شهرک مسکوني خارج از حريم شهر جهرم
۳۰/۰۸/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح ويژه شهر بندر کنگ
۳۰/۰۸/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) باقرشهر
۱۵/۰۸/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر گرگان
۱۷/۰۷/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تغيير رويکرد نحوه احداث و مديريت سکونتگاه شهري پرنيان...
۱۷/۰۷/۱۴۰۲