آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي کشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي کشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تعيين وضعيت مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي كشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي كشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعيين جايگاه...
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعيين جايگاه...
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره۷۲۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت...
۲۹/۰۱/۱۳۹۱
مصوبه (جلسه ۱۵۴ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰) شوراي عالي اداري در مورد ضوابط و نحوه ساماندهي مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي...
۱۵/۱۲/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ايجاد انسجام تشكيلاتي در مؤسسات و واحدهاي آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت...
۲۵/۱۱/۱۳۹۰
اصلاح مفاد ماده (۱) مصوبه شماره ۲۶۴۳۷/۲۰۶ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۹ شوراي عالي اداري
۱۹/۱۱/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انجام اصلاحات ساختاري
۱۹/۱۱/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تسهيل ارايه خدمات به ايثارگران
۱۹/۱۱/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تشكيل شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل
۲۳/۰۹/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تشکيل شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل
۲۳/۰۹/۱۳۹۰