آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه انتخاب اعضاي هيأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب‌هاي کودکان و نوجوانان
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب اعضاي حقيقي شوراي فرهنگ عمومي
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه ساماندهي انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي داخل کشور
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح مصوبه ساماندهي مؤسسات آموزش عالي کشور
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شرايط و نحوه انتخاب و فعاليت صاحبنظران حقيقي امور قرآني عضو شوراي توسعه فرهنگ قرآني
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ستاد هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي کشور
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم‌ديني اهل سنت کشور
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده و عضو صاحب نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگ عمومي
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي راهبردي علم، فناوري و نوآوري در حوزه دفاعي و امنيتي
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراکز آموزشي
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه افزايش ظرفيت پزشکي در مقطع عمومي
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگ عمومي
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب شخصيت حوزوي جهت عضويت در شوراي فرهنگ عمومي
۲۸/۱۰/۱۴۰۰