آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان کرمان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان گاليکش استان گلستان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش مرکزي شهرستان بويراحمد استان کهگيلويه و بويراحمد
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در تقسيمات کشوري در بخش کريان شهرستان ميناب استان هرمزگان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش تياب شهرستان ميناب استان هرمزگان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان چرداول استان ايلام
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش کهريزک شهرستان ري استان تهران
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
مصوبات جلسه چهلم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۷/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي در خصوص تعيين قيمت تضميني شير خام به...
۲۷/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اعطاي فرصت براي تکميل...
۲۷/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص پيشنهاد براي اصلاح...
۲۷/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمت مکالمه ويديويي
۲۷/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۱ مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمت تار تاريک
۲۷/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان ملکان استان آذربايجان‌شرقي
۲۷/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان جويبار در استان مازندران
۲۷/۰۲/۱۴۰۲