آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر رودان
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص انتزاع روستاي تنگ‌کتويه از محدوده شهر داراب
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر باينگان
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر حميل
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر گهواره
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر گلپايگان
۰۹/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح يکپارچه اراضي پادگان لشگر ۶۴ اروميه
۰۹/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بافت فرسوده شهر قم
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر چابهار اراضي...
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر قم
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اصفهان اراضي...
۱۱/۰۸/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر نقده
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ادامه اتوبان همت تهران
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون: «ثبت جهاني شهر تاريخي يزد» آموزه‌ها، پيامدها و الزامات
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح بافت پيراموني حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)
۱۹/۰۷/۱۳۹۶