آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بررسي مجدد طرح جامع شهر نيشابور
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر خميني شهر
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع اهواز ـ کوي رمضان
۲۳/۰۱/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مطالعات ارزيابي طرح مجموعه شهري تهران (استانهاي تهران...
۲۲/۱۲/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون گرم شدن هواي زمين و تأثير آن بر پهنه‌هاي سکونتگاهي...
۲۲/۱۲/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ميناب
۲۲/۱۲/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اراضي هفت سنگان قزوين
۲۴/۱۱/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص بازنگري طرح جامع شهر جديد گلبهار
۲۴/۱۱/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لزوم تهيه طرح ويژه براي چاف و چمخاله
۲۴/۱۱/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون حريم شهر جديد بينالود
۱۷/۱۱/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون موضوعات مربوط به شهرهاي استان البرز
۱۷/۱۱/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون شهرک‌هاي مصوب شورا
۱۷/۱۱/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح جامع شهر جهرم
۰۱/۱۱/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر آسارا
۰۱/۱۱/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساخت و سازهاي خلاف در محور زيارت ـ ناهارخوران
۱۴/۱۰/۱۳۹۴