آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر رامهرمز
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص تصويب طرح جامع ـ تفصيلي شهر شبانکاره
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي ـ تغييرکاربري اراضي از فضاي سبز به درماني...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون احياي رودخانه‌ها و بازآفريني فضاهاي رودکناري
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون پروژه پديده شانديز
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص انطباق شيوه نامه شناسايي محدوده‌هاي هدف، بهسازي و نوسازي...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ضرورت توجه به توان و ظرفيت اقليمي مناطق در سياستگزاري...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط و مقررات عرصه‌هاي سبز و باز شهر کرج
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغاير‌ت‌هاي اساسي اروميه (الحاق سکونتگاههاي غيررسمي واقع...
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ساماندهي ميدان بهارستان و سايت مجلس‌شوراي‌اسلامي
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر جاسک
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سرخنکلاته
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر دمق
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر قهاوند
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سوق
۱۲/۱۰/۱۳۹۶