آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون طرح يکپارچه اراضي نظامي جنوب شهراصفهان
۲۲/۰۳/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مجموعه ارتباطات بين المللي تهران ـ فاز دو برج ميلاد
۲۲/۰۳/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اسپکه
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر هيدوج
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع بنت
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون پروژه تجاري اداري ميدان ونک
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و بافت تاريخي شهر مشهد
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون موضوع تعاوني مسکن سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق مطالعات طرح جامع شهرستان طبس به ناحيه خراسان جنوبي
۲۹/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بندرگز
۲۹/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر بروجرد
۲۹/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر مردهک
۲۲/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ساري
۲۲/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بروجرد
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر گلمکان
۰۸/۰۲/۱۳۹۵