آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح جامع هاديشهر
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص اصلاح حريم شهر گرمدره
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص تدوين طرح جامع ساماندهي منظر راههاي ايران (معماري راه)
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص احداث هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خارج از...
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر نوکنده
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر زيدآباد
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر شهداد
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر ريگان
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر اندوهجرد
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر درب بهشت
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي شهر تبريز
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر سرمست
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر سطر استان کرمانشاه
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر نصرت‌آباد
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر انار
۲۹/۰۱/۱۳۹۷