آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون احداث فاز دوم بيمارستان شريعتي
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص سند «نهادينه‌سازي عدالت جنسيتي در سياست‌هاي توسعه سکونت‌گاه‌هاي...
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر بهاباد
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بدره
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع شهر شيراز (الحاق ۲۱۲ هکتار از ساخت...
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر حر رياحي
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون فرآيند بررسي طرحها در کارگروههاي امور زيربنايي و شهرسازي...
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حريم شهر
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص حريم گسل‌هاي زلزله شهرهاي ايران
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر دوساري
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر خرامه
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر مرند
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر چورزق
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون فن‌آوري‌هاي نوين در تهيه نقشه شهرهاي کشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص توسعه شهرک صنعتي ماموت
۰۳/۰۲/۱۳۹۷