آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع کلانشهر اهواز
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لزوم تهيه طرح ويژه توسعه استان مازندران
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر دستگرد
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سند ملي حفاظت و حراست از گورستان‌هاي تاريخي
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اتخاذ رويکرد نوين در تهيه طرحهاي جامع شهري
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تدقيق طرح مديريت يکپارچه‌ مناطق ساحلي هرمزگان
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ورزنه (الحاق...
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر گلزار
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح ويژه شهر نطنز
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ايجاد شهرک‌هاي صنعتي غيردولتي واقع در حريم و محدوده شهرهاي...
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر فيروزآباد
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص اجراي سند توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر ايوانکي
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص توسعه شهرک صنعتي بهارستان واقع در حريم شهرهاي کمالشهر...
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم شهرها
۲۹/۰۵/۱۳۹۷