آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي مصوبه شوراي عالي ترافيک با طرح جامع شهر...
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگري ديمه
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه حفاظت، صيانت و ساماندهي باغات کن
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر رشت
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي اصفهان (الحاق اراضي ۷۵ هکتاري علي‌آباد...
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ميمه
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر وزوان
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ميرجاوه (کاهش...
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر لالجين
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر گل‌تپه
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بهار
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر صالح‌آباد
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر سيمين‌شهر
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سامن
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح پياده‌راه ادامه خيابان قارن شهر ساري
۰۹/۰۷/۱۳۹۷