آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر باغبهادران
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر اسکو
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طراحي شهري رودخانه خرم‌آباد
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون احداث شهرک امين گستر ـ تهران باستان
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون امکان‌سنجي ايجاد يک نقطه سکونتي در اراضي موسوم به واصفجان...
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع شهر آبدانان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگري ديمه
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر جديد سهند
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر ماکو
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اتخاذ رويکرد نوين در تهيه برنامه‌هاي توسعه شهري ـ ۲
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سامانه مديريت فرآيند کميسيون ماده۵
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون چارچوب طراحي شهري، بهسازي و تجديد حيات محله بلاغي
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساماندهي محور شهري فرحزاد
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر جنت‌شهر
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرتهاي اساسي طرح جامع شهر قزوين
۳۰/۰۷/۱۳۹۷