آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تغيير نام شهرستان بينالود استان خراسان به شهرستان طرقبه‌شانديز
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه هاي ديپلماتيک و خاص بين دولت جمهوري...
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين قيمت نقدي نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به پالايشگاه‏هاي داخلي در سال ۱۳۹۸
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص ساماندهي استقرار شهرک ها و واحدهاي صنعتي و معدني داراي پروانه بهره برداري در محدوده...
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ميبد
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تخصيص سوخت يارانه‌اي به کشتي‌ها، شناورها و قايق‌هاي تفريحي و مسافري داراي مجوز از وزارت...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص جايگزيني اعضاي موظف و غيرموظف هيأت‌مديره سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ارس به مدت...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص الزام بانک مرکزي جمهوري...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص هزينه حمل در تبصره (۱)...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۳۴۴۱۹/ت‌۵۹۴۸۳هـ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات‌هاي...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه جلسه بيست و سوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۲۴/۰۲/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب¬نامه شماره ۱۷۲۴۶۵/ت۵۹۶۴۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰
۱۹/۰۲/۱۴۰۱