آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۳۰۷۵۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۰۵۷۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاعيه‌هاي مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۱ صادره از معاونت دانشجويي...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۰۵۷۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۷۰/۹۷/ش مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۰۵۵۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص تعيين...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۰۵۵۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۸۴۹۹/۰۱/۴۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۱...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۰۵۴۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ قسمت توضيحات تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۰۵۴۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز دوم کد (۱۲) ذيل عنوان "مقررات وظيفه عمومي"...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۰۵۱۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۲ ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحاديه...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۲۱۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: لذا بند ۶ از قسمت «نکاتي راجع به مرحله دوم آزمون...
۳۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۳۰۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۶ ضوابط اختصاصي گروه کالاهاي لوازم خانگي،...
۳۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۷۹۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ ماده ۳ و تبصره ۲ ذيل آن از آيين‌نامه انتخاب...
۲۶/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۳۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف‌هاي (۲/۱ )، (۳/۱) از بند (۱) و بندهاي (۲)...
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۱۹۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: موارد ابطال شده و ابطال نشده برخي از مواد و تبصره‌هاي...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۱۹۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: موارد ابطال شده و ابطال نشده برخي از مواد و تبصره‌هاي...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۶۹۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۱۹۱۵۲/۶۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۷ وزارت صنعت ،...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳