آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون امکان سنجي توسعه و بازطراحي شهرک مسکوني شهيد رجايي متعلق...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مجموعه شهري اردبيل
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر مشهد ضوابط عام...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تصويب پيشنهاد بازنگري در نگرش و روش تهيه طرح جامع شهر
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح بلندمرتبه‌سازي شهر سرخرود
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ايجادمعبر جديد در غرب محور حافظ در محدوده بافت تاريخي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ پيرامون مصوبات سفر استاني هيات وزيران به استان فارس
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص افزايش افق طرح جامع شهر مشهد پيرو تکليف مقرر در مصوبه...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سند ميانکار طرح جامع شهر پاکدشت
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تعيين بستر و حريم قانوني دريا در شهر بندرعباس
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص افزايش افق طرح جامع شهر مشهد
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون حريم گسل‌هاي شهر کرج
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت طرح جامع سوسنگرد الحاق اراضي با مالکيت دولت ـ...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع شهر اروميه احداث خيابان در بافت...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع شهر جديد شيرين شهرالحاق اراضي با...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱