آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين¬نامه اجرايي بندهاي (الف) ، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ي)، (ن) و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح جزء (الف) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۵۲۲/ت ۵۹۸۱۵ هـ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۶) اصلاحي اساسنامه شرکت سهامي برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۲۵) اساسنامه‌هاي سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي بانه ـ مريوان، مهران، بوشهر، سيستان، قصرشيرين...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۷) اساسنامه بانک سپه
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
حذف رديف (۱۱۱۷) فهرست پيوست شماره (۱) موضوع بند (۱) تصويب¬نامه شماره ۱۵۶۶۸۰/ت۵۸۴۱۱ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص افزايش کليه مستمري‌هاي بازنشستگي، ازکارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اعتبار هزينه بازسازي بخش‌هاي خسارت ديده اماکن مسکوني شهري و روستايي ناشي از زلزله...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نقطه مسکوني کلاته ‌بز دهستان جيرانسو بخش مرکزي شهرستان مانه و سملقان استان...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ارجاع اختلاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به امر...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري (۳۸۲/۹۰۴۲) مترمربع از اراضي ملي قابل واگذاري پلاک ثبتي (۲۰۳۵)...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري از پلاک ثبتي (۲۵) فرعي از (۳۵۳۶) اصلي، واقع در بخش (۱۱) تهران...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲