آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
برنامه ملي توسعه سامانه‌ها و زنجيره توليد برق خورشيدي
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
دستورالعمل اجرايي بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون ساماندهي صنعت خودرو
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
آيين‌نامه يکپارچه‌سازي خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات وزارت نيرو(شرکت توانير) از دولت با بدهي شرکت‌هاي دولتي وابسته و تابعه...
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص ارجاع اختلاف‌هاي ناشي از اجرا يا تفسير برخي از قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني...
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۳۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ از مصوبه شماره ۲۶۹ مورخ ۵/۸/۱۴۰۰ شوراي...
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه استقرار مدارس و مراکز غيردولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح بند (۳) تصميم‌نامه شماره ۸۵۷۹۳/۴۴۴۹۲ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۷۳۷۹۸/ت۶۱۸۱۹هـ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۲
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش¬بنيان
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۴۸۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ از تصويب‌نامه شماره...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳