آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ـ تفصيلي شهر سنگان
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
عدم انطباق مصوبه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان در خصوص شهر سماله با سياستهاي ابلاغي شوراي عالي...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تهيه و ابلاغ نقشه‌هاي محدوده شعاع ۱۲۰ کيلومتري تهران،...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ناحيه شرق خوزستان
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر کلاچاي
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر زرين‌رود
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مديريت حريم پايتخت
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر چابهار
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
عدم مغايرت مصوبه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گيلان در خصوص پره سر با سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط عام بلندمرتبه‌سازي
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح پيوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون...
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر اراک
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط و مقررات اجرايي طرح ساماندهي باغات کن
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر پل‌سفيد
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر مينودشت
۰۵/۰۵/۱۳۹۸