آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگري سراب باباحيدر
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه ساماندهي تپه‌هاي سنندج
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص راهنماي ملي سند توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر صدرا
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد داراي معلوليت...
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ناحيه منفصل شهري واصفجان در حريم شهر پرديس ـ۲
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر ايلام
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع شهر کرمان
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران باموضوع اعلام انطباق مصوبه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان...
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع مجموعه شهري همدان
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح جامع شهر ملارد
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر جنت مکان
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر عباس‌آباد
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح ويژه مجتمع فرهنگي و تفريحي و توريستي کوثر يزد
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون انطباق مصوبه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هرمزگان...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸