آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۵۷۶۵۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/ ۷/...
۱۴/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۲۱۶۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بر مبناي جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون...
۱۰/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۷۲۶۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۴۶ آئين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون...
۱۰/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۲۱۷۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بر مبناي ماده ۱۵ دستورالعمل فرآيند سازش در کانونهاي...
۱۰/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۷۲۱۷۳۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۳۲ با عنوان «خدمات خسارت ترميم حفاري در...
۱۰/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۲۱۶۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «بديهي است اين معافيت صرفا قابل تسري...
۱۰/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۴۶۴۸۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ صورتجلسه شماره ۲ـ ۹۵ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۵ شهرداري...
۱۰/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۴۶۴۷۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۴۶۹۴ مورخ ۴/۲/۱۴۰۰ معاون هماهنگي...
۱۰/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۴۶۴۷۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه‌هاي شماره ۱۷۶۷۰/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰...
۱۰/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۴۶۴۶۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۱۰/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۳۹۸۶۲۱هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۶۷۵۰۷۱ ـ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ رئيس امور سلامت...
۱۰/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۳۹۶۷۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شوراي...
۱۰/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۳۹۶۶۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۵۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي...
۰۸/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۳۹۶۵۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۸ و ۱۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال...
۰۸/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۳۹۶۴۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تفاهم‌نامه منعقده في مابين معاونت عمراني استانداري...
۰۸/۰۸/۱۴۰۲