آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۶۴۱۶۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۸ آيين‌نامه آزمون صلاحيت باليني دوره دکتري...
۰۹/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۶۳۹۶۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تعرفه شماره (۳ـ۲) از تعرفه عوارض محلي...
۰۹/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۷۲۷۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. بند ۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شهرداري...
۰۹/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۶۳۹۵۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
۲۳/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۷۶۵۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۴۴۵۳۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ رييس مرکز مديريت...
۱۴/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۷۶۴۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ و تبصره ذيل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه...
۱۴/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۷۶۴۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۶۲۶۲۰/۲۱۴/د مورخ...
۱۴/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۷۳۱۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ دستورالعمل شماره ۸۹۳۱/ ۱۰۹ـ۲۴ ص پ ـ ۲۳/...
۱۴/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۷۳۱۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شوراي اسلامي...
۱۴/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۷۳۱۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۰۲۵۵/ ۵۰۰/ ۱۴۰۰ مورخ ۹/۳/۱۴۰۰ معاون...
۱۴/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۷۶۶۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند الف ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شوراي...
۱۴/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۷۶۶۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (۱۰ ـ ۵ ـ ۶) از ماده ۱۰ تحت عنوان محاسبه...
۱۴/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۷۶۶۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب...
۱۴/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۷۶۶۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۲۰۱۲ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۴۰۰...
۱۴/۰۸/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۷۶۵۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۴ مصوبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر...
۱۴/۰۸/۱۴۰۲