آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي، مربوط...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي کيش، مورخ...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه هزينه خدمات سال ۱۴۰۲ در مناطق ويژه اقتصادي تعيين شده
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نماينده مجمع عمومي در هيئت ترک تشريفات مناقصه سازمان¬هاي مناطق آزاد تجاري ـ...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص انتخاب سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص انتخاب سازمان حسابرسي به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأمين هزينه پيشگيري از حوادث غير مترقبه سال جاري و جبران خسارت به آسيب‌ديدگان ناشي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي دارويي در استان البرز...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
الحاق عبارت به تصويب‌نامه شماره ۷۶۲۳۵/ت۵۹۷۹۵هـ مورخ ۳/۵/۱۴۰۲
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
الحاق تبصره به تصويب‌نامه ۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹هـ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۴
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص صدور مجوز خريد (۴۵) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط استانداري آذربايجان غربي
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص صدور مجوز خريد (۵۰) دستگاه خودروي ون باري اينرودز توليد داخل توسط شرکت ملي پست جمهوري...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص صدور مجوز خريد (۷۳) دستگاه خودروي سواري توليد داخل و (۱۷) دستگاه وانت‌باري و کمک‌دار...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدمنصور عظيم‌زاده به عنوان عضو موظف هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
آيين‌نامه تسهيل کسب شايستگي‌هاي نوآوري و کارآفريني کشور
۲۷/۰۸/۱۴۰۲