آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۷۳۶۱۵۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۶۸۶۹۶/۲۳۰/د ـ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ معاون درآمدهاي...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۷۳۵۹۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ بخشنامه شماره ۲۹۲/۹۹/۳ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۹...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۷۳۵۹۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت (الف) رأي شماره ۳۷۴ الي ۳۷۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي شعبه ديوان عدالت اداري که در مقام نقض رأي...
۲۳/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۷۱۹۸۵۴هيأت اختصاصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع بند ۱۰ مصوبات جلسه شماره ۱۴۷...
۲۳/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۷۰۵۲۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض بخشنامه شماره ۲۷۲۷/‌د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱...
۱۱/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۶۴۲۸۵۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري جوانرود...
۰۹/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۶۴۲۸۳۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره (۱۸ـ۲) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱...
۰۹/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۶۴۲۷۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات...
۰۹/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۶۴۲۳۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف‌هاي ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۲۹/۸۲/۱/۲۲۱۶ مورخ...
۰۹/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۶۴۲۳۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره (۲۲۱۸) تحت عنوان بهاي خدمات ترميم...
۰۹/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۶۴۲۳۰۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري سمنان...
۰۹/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۶۴۱۸۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۸۰۸۴۱/ت۵۸۰۷۶‌هـ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹...
۰۹/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۶۴۱۸۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ و ماده ۳۰...
۰۹/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۶۴۱۷۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شهرداري ياسوج...
۰۹/۰۹/۱۴۰۲