آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص مجوز سازمان بهزيستي کشور مبني بر دريافت هزينه صدور و تمديد پروانه براي متقاضيان فعاليت...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره(۳) ماده(۶۴) اصلاحي قانون ماليات‌هاي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از بيست (۲۰) هکتار از اراضي ملي پلاک ثبتي (۵۸) فرعي از (۵۶) اصلي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي سرو ـ اروميه
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي بجنورد
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مربوط در...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي لرستان
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲)آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي حميد چيت‌چيان به عنوان عضو شوراي عالي فني
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کارگروه جهت تعيين تکليف طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و طرح¬هاي صنعت نفت...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي فردين وکيلي به¬عنوان عضو موظف هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمد باباخاني به¬عنوان عضو موظف هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري از (۱۹۳۸) مترمربع از اراضي پلاک ثبتي (۳۸) واقع در بخش مرکزي موسوم به موات...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص انتخاب آقاي محمد کرمي استاندار سيستان و بلوچستان به¬عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲