آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۹۱۷۲۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۱ مصوبه شماره ۴۵۴۱۳/۶۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۸ کارگروه...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۹۱۷۲۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبات کارگروه ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي ماده...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۹۱۷۱۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۳ صورتجلسه هيأت امناي دانشگاه/ دانشکده...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۹۱۷۰۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحي و تجديد نظر...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۸۳۸۱۳۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. رديف‌هاي ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه (۱۳ـ۲) از...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۸۳۸۰۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۸۳۸۰۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۳۵۰/۹۰۲۸۱۹ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۷ سازمان...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۸۳۸۰۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء ۳ بند (ر) از شرايط عمومي آزمون استخدامي...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۸۳۷۹۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ذيل تعرفه شماره ۳ـ ۱۱ از مصوبه شماره...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۷۳۶۵۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شرط معدل ( اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتي...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۷۳۶۴۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت« و جرايم مربوطه قابل بخشودگي نمي‌باشد»...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۷۳۶۳۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۲۶۶۵۴/۱۰/م مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۱ رئيس...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۷۳۶۰۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شيوه‌نامه نحوه احتساب سنوات قابل قبول براي بازنشستگي...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۷۳۶۰۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۹۲۶۰۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ مدير...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۷۳۶۲۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۱ و ۴ و تبصره‌هاي ۱ و ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲