آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه نظام عملياتي پدافند مردم محور (صيانت و حفاظت از مردم در شرايط اضطراري بحران ناشي از تهديد و جنگ)
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
آيين‌نامه نحوه اداره مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل سنجش و ارزيابي سلامت رواني کارکنان وظيفه در مراکز آموزشي ن.م
۰۸/۰۳/۱۳۹۸
آيين‌نامه حفظ، نگهداري و ثبت آثار ملّي دفاع ‌مقدس و ‌تملک اراضي، اماکن و آثار فيزيکي مرتبط
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آيين‌نامه «اداره، حفظ، نگهداري و بهره‌برداري يادمان‌هاي عمومي شهداي گمنام دفاع ‌مقدس کشور»
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آيين‌نامه داخلي شوراي هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آيين‌نامه اجرايي شوراي هماهنگي حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع‌مقدس استان‌ها
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آيين‌نامه حفظ و نگهداري اسناد و مدارک دفاع ‌مقدس
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آيين‌نامه نظارت بر توليد و نشر آثار ادبي و تاريخي دفاع مقدس
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۸ قانون احکام دائمي و بند(پ) ماده۱۰۶ و ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه...
۱۵/۰۸/۱۳۹۷
سند ملي راهيان نور کشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه ستاد کل نيروهاي مسلح در خصوص تعيين اعضاي هيأت مديره جديد
۱۱/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح جزء (۲) بند (الف) نصاب معاملات در مناقصات نيروهاي مسلح
۲۶/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه ستاد کل نيروهاي مسلح در مورد نصاب معاملات در مناقصات نيروهاي مسلح
۲۷/۰۲/۱۳۹۶