آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي حمايت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه تشکيل و فعاليت تشکل‌هاي صنفي ـ تخصصي
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي قانون شکار و صيد
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه صدور انواع گواهينامه‌هاي رانندگي
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و...
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۶) آيين‌نامه اجرايي بند (ل) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱۰) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بندهاي(ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲