آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح اساسنامه نمونه صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله با مديريت غيرفعال
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۳) اصلاحي اساسنامه شرکت سهامي بيمه ايران
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح ماده(۴) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه¬گذاري تعاون
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۳) اصلاحي اساسنامه سازمان خصوصي¬سازي
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۵) اصلاحي اساسنامه شرکت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو وزارت امور اقتصادي و دارايي
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت هاي سهامي برق منطقه اي و شرکت سهامي مديريت شبکه برق ايران
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح بند (پ) ماده (۵) اصلاحي اساسنامه شرکت بازآفريني شهري ايران
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۳) الحاقي ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه شرکت هاي عمران شهرهاي جديد انديشه، بهارستان، بينالود، علوي، گلبهار، عاليشهر، تيس، پرديس،...
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح بند (۴) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت مادرتخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
۲۰/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۱۹) اساسنامه صندوق کارآفريني اميد
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني
۰۷/۰۴/۱۳۹۷