آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۵) اصلاحي اساسنامه شرکت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو وزارت امور اقتصادي و دارايي
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت هاي سهامي برق منطقه اي و شرکت سهامي مديريت شبکه برق ايران
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح بند (پ) ماده (۵) اصلاحي اساسنامه شرکت بازآفريني شهري ايران
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۳) الحاقي ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه شرکت هاي عمران شهرهاي جديد انديشه، بهارستان، بينالود، علوي، گلبهار، عاليشهر، تيس، پرديس،...
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح بند (۴) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت مادرتخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
۲۰/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۱۹) اساسنامه صندوق کارآفريني اميد
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني
۰۷/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه صندوق کارآفريني اميد
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات ايران
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱۱) ماده (۳) اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
۱۶/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح در انتهاي بند (ج) ماده (۱۸) اساسنامه صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي
۱۶/۱۲/۱۳۹۶