آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۵ مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري بندهاي ۱ـ۴،...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۶ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح بندهاي ۶ و ۱۶...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۵ مورخ ۹/۳/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري مصوبه شماره...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري مصوبه شماره...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ارجاع اختلاف‌هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح‌هاي عمراني دستگاه هاي...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبات هفتاد و پنجمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان آباده استان فارس
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تغيير مرکز دهستان عمادده بخش صحراي باغ شهرستان لارستان استان فارس به روستاي ديده‌بان
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان‌هاي کرمانشاه و مازندران
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي القجر دهستان چهل‌چاي بخش مرکزي شهرستان مينودشت استان گلستان، به شهر
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان اردبيل
۲۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح بند (۵) تصويب‌نامه شماره ۳۶۶۱۶/ت۶۰۴۷۹هـ مورخ ۳/۳/۱۴۰۲
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص احداث راهدارخانه در بخش (۳) قوچان، شهرستان فاروج استان خراسان شمالي
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأمين اعتبار لازم جهت پرداخت کمک هزينه ثبت‌نام و تحصيل دانش‌آموزان داراي استعداد برتر...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص حق استفاده از منافع (۴۱۴۶۶) مترمربع از پلاک ثبتي (۸۴۳) فرعي از (۳۴) اصلي واقع در بخش...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲