آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۸۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۱۹۶۴۶/۹۶/۵/ش ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶،...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۸۴۴ و ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، بررسی مجدد صورت‌مزدهای ارسالی بعد از...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۴ نامه شماره ۹۲۱۸/۹۳/۲۲۵ـ ۷/۷/۱۳۹۳ معاونت...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۳۸/۹۱/۲۲۰ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۸۵۵ و ۸۶۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، بازنشستگان شرکت مخابرات صندوق...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره۹۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ ۳۰/۵/۱۳۹۶ شورای عالی...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر تبصره۱ ماده۲۲ از اساسنامه الگوی...
۰۸/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره۸۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز پیوست...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، فاصله بین فراغت از تحصیل دانش‌آموزان...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵/۹۶/۳۷۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۶ سازمان...
۲۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از...
۲۲/۰۸/۱۳۹۹