آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۷۸۱۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تعرفه شماره (۲ـ۱۷)از تعرفه عوارض محلي سال...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۰۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق مصوبات شماره ۶۰۹۶/۲/ش مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ و...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۰۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ و ماده...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۲۰۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۷۹۳۱هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۲۰۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۴ صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ کارگروه درآمدهاي...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۶۱۳۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۳ و ۴ از آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۰ قانون...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۹۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند شماره ۴ـ۲ـ۴ـ ۱۹ به استثناء رديف‌هاي ۵ و...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۸۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۴۷۱۰۱ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ معاون فني...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۷۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي قانون تقويت و...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۶۳۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۱۳۴۷/۴۰۲ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ مدير کل...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۴۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۰۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه تأسيس و بهره‌برداري مرکز سرپايي درمان...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۸۹۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲۷ از بخش دوم ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۴۰۰...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۸۸۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۹ تصويب‌نامه شماره ۲۴۲۰۳۴/ت ۵۹۴۹۰ هـ مورخ...
۰۲/۰۳/۱۴۰۳