آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۵۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ تبصره ۲ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري...
۱۰/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۵۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي خارج...
۱۰/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۵۰۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عوارض ارزش افزوده ناشي از آتش‌نشاني و حفظ و نگهداري...
۱۰/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۴۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ تعرفه عوارض محلي شهرداري آرادان، ماده ۱۱...
۱۰/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۵۶۴ الي ۵۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: درخصوص دادخواهي دانشجويان آزاد ورودي...
۱۰/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۵۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵...
۱۰/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۵۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات...
۱۰/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۵۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنماي آزمون استخدامي کادر...
۱۰/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۵۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره گ۰/دب۰/ ۱۵ـ۱۷۸۴۶ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۶ شرکت...
۱۰/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۵۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مفاد مکاتبه شماره ۲۳۵۷/۴۲/۸۰/۹۸ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۸ مديرکل...
۱۰/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۵۹۶ و ۵۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ از تذکرات مهم مندرج در صفحات ۲۴...
۰۸/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹/۱۴۰۰ ـ ۱۸/۷/۱۴۰۰ معاون امور...
۰۸/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۵۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ب) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ و ماده...
۰۶/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۵۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري آمل در...
۰۲/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۵۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت ذيل بند ۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي...
۰۲/۰۵/۱۴۰۱