آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۸۵۸۵۸۸هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ...
۰۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۹۴۹۶۲۴ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۰ تحت عنوان سهم درخواستي...
۳۰/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۸۸۷۲۳۲ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ذيل بند (د) مصوبه ۱۰۴۴/۰۱/۶/۱۲/۶...
۳۰/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۸۱۴۲۹۸ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف دو جدول مصوبه يکصد و نوزدهمين...
۳۰/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۷۲۰۸۴۵ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) ماده ۲۴ تعرفه عوارض...
۳۰/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۸۶۷۲۹۶ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ماده...
۳۰/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۹۶۵۶۱۱ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره...
۳۰/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۷۸۹۶۳۷ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره يک ماده...
۳۰/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۸۵۴۱۹۱ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره...
۳۰/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۹۱۹۱۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۸ صورتجلسه اولين نشست هيأت امناي دانشگاه...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۹۱۸۷۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. بند (هـ) ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۹۱۸۶۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۳۹۴/۱۴۲ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۰ دبير و رئيس...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۹۱۸۴۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۷ از فصل (و) از صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۹۱۸۳۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت « معافيت مذکور قابل تسري به فعاليت‌هاي...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۹۱۷۳۵۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاعيه شماره ۱۴ مرکز سنجش آموزش پزشکي مورخ...
۲۸/۰۹/۱۴۰۲