آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سقف سرمايه‌گذاري هر شخص حقيقي در صندوق هاي سرمايه گذاري
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه درخصوص هزينه خدمات ثبت‌نام دريافتي از داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش کشور و...
۰۶/۱۲/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص افزايش سرمايه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۰۶/۱۲/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص افزايش حداقل و حداکثر جزاي نقدي در قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات ـ مصوب...
۰۶/۱۲/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تمديد مهلت ترخيص خودروهاي موضوع بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷
۰۶/۱۲/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تعيين کارهاي غيرمستمر، موضوع تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار
۰۶/۱۲/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورتهاي مالي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند، مربوط...
۱۵/۱۱/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورتهاي مالي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس، مربوط...
۱۵/۱۱/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تعيين معاون توسعه مديريت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي...
۱۵/۱۱/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص توسعه سرانه فضاي سبز تحت نظارت وزارت کشور
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
مصوبات جلسه ششم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۰۴/۰۹/۱۳۹۸
تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي علي‌اصغر کشاورزمقدم به عنوان عضو موظف هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري...
۰۴/۰۹/۱۳۹۸
تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي محمدولي روزبهان به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ...
۰۴/۰۹/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان داراب استان فارس
۰۴/۰۹/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي اسماعيل نجار به عنوان رييس سازمان مديريت بحران کشور
۰۴/۰۹/۱۳۹۸