آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۱۲۰۵۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي (د) و (ح) از ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهاي...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۲۰۵۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴۱ مصوبات کميسيون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۰۴۷۸۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۹/۱/۱۴۰۲ مدير کل...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۰۴۷۸۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. بند ۱۱ دفترچه راهنماي ثبت‌نام در نهمين...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۰۴۷۶۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «رأي صادره در اجراي تبصره مذکور مبني بر...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۰۴۷۴۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلي شهرداري شهر بناب در...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۰۴۷۳۰۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۴۰/۲۲۸۵ ـ ۶/۵/۱۴۰۱ سرپرست آموزش...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۹۸۸۴۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۱۱۴۲۸۲/۳۳۶/۱۲/۹۵ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۰...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۹۸۸۳۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۰ ذيل فصل سوم با عنوان...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۵۲۳۸۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. نامه شماره ۸۰۱۰۶/۹۹/ک‌ص مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۹...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۱۳۸۶۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (۲) از قسمت شرايط اختصاصي فراخوان جذب هيأت...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۸۵۳۲۳۵ هيأت تخصصي فرهنگي آموزشي پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۰۶۱۹۳/۲۸/پ...
۰۴/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۷۷۲۸۵۳ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «به سازمان اجازه داده مي...
۰۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۸۶۲۴۳۷ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق حکم جزء ۱ ـ ۵ بند ۵ ماده...
۰۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۱۸۶۲۷۵۲ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: پاراگراف دوم و پاياني بخشنامه...
۰۲/۱۰/۱۴۰۲