آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري بهره‌برداري از پلاک ثبتي (۱۶۴۶) فرعي از (۱۶) اصلي، واقع در بخش (۴) شهرستان...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد و هشت ميليارد و هفتصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰ر۵۷۸ر۳)...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضي ملي پلاک ثبتي (۴) فرعي از (۲۰۳) اصلي،...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص انتخاب آقايان عبدالرحمن آقايي و سعيد حقيقي به عنوان اعضاي هيئت عالي نظارت مذکور...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري از منافع (۷۵۹۹) مترمربع از پلاک ثبتي (۱) فرعي از (۱۸۶۸) اصلي، واقع در...
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
حذف تبصره (۲) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۳۳۴۳/ت۶۱۶۴۶هـ مورخ ۱۵/۷/۱۴۰۲
۱۷/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تعيين قيمت تضميني گندم...
۱۷/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۵۰ مورخ ۲۱/۸/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
۱۷/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۳۵۴۰۷/ت۶۱۷۸۴هـ مورخ ۱/۸/۱۴۰۲
۱۷/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد جهانگردي يک¬طرفه براي ورود اتباع برخي از کشورها توسط وزارت...
۱۶/۱۱/۱۴۰۲
مصوبه پنجاه و يکمين (۵۱) جلسه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص آيين‌نامه مدارس ماندگار
۱۷/۱۰/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب رئيس هيأت حمايت از کرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره
۰۴/۱۰/۱۴۰۲
مصوبات هفتاد و نهمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۰۴/۱۰/۱۴۰۲