آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۱۹۱۱۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۲ از صورتجلسه شماره ۴۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۹۱۱۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۱...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۹۰۲۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۸۹۴۷/۲۳۲/ص مورخ ۱/۵/۱۴۰۱ مدير کل...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۹۰۹۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه عوارض شماره ۳۸۳ شهرداري اهواز ابلاغي به...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۹۰۴۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۹/۶/۱۴۰۱ سازمان شهرداري‌ها...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۰۴۸۲۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۱۱ آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۰۴۸۲۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: سطر ۳ ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شهرداري...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۰۴۸۱۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۴۰/۵۱/۹۴ شوراي اسلامي شهر...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۰۴۸۰۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اصلاحات و الحاقات آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۶ قانون...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۲۰۶۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. تعرفه شماره (۱۴ـ۲) تحت عنوان عوارض پذيره...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۲۰۶۰۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۱ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۲۰۵۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي بند (خ) ماده...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۲۰۵۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي (د) و (ح) از ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهاي...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۲۰۵۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴۱ مصوبات کميسيون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۰۴۷۸۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۹/۱/۱۴۰۲ مدير کل...
۱۰/۱۰/۱۴۰۲