آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۳/۰۳/۱۴۰۳
قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامي
۲۳/۰۳/۱۴۰۳
مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تسهيلات وجوه اداره...
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۲/۲/۱۴۰۳ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعيين تکليف اعتبار...
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۲/۲/۱۴۰۳ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري مصوبات شماره...
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
الحاق متن به انتهاي صدر بند (ج) ماده (۲) آيين‌‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ايمني راه ها و راه...
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
آيين‌نامه نحوه تأمين مصالح ساختماني (فولاد و سيمان) براي طرح‌هاي مسکن حمايتي
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۸۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره (۲۸ـ۲) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۷۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از بند ۲۴ـ ۱ ـ۱۱ از ماده ۲۴ عوارض محلي...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۶۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت (ب) بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۹ هيأت چهار...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۵۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بندهاي ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۸۰/۱۱۵۲۰۷۴...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۳۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۶/۱۱/۱۴۰۰ معاون...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۹۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: صورتجلسه شماره SH/۸۸۵۶۵ مورخ ۲/۳/۱۴۰۲ با عنوان...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۸۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد (۱)، (۲) و (۳) آيين‌نامه اجرايي وظايف و...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳