آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تمديد مدت واگذاري حق استفاده از سالن بدمينتون استان زنجان
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي) از منافع (۲۷/۴۱۹۸)...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵۰) ريال به منظور مقابله با خشکسالي...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص خريد (۱) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط پارک علم و فناوري استان کردستان
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح بند (۴) تصويب‌نامه شماره ۹۴۰۳۵/ت۴۲۴۰۰هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۸
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳) تصويب‌نامه شماره ۲۱۶۰۸۴/ت۶۰۰۷۲هـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۳۲۸۶/ت۳۸۹۲۹ک مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۳۷۰۵۷/ت۶۱۲۱۷هـ مورخ ۳/۸/۱۴۰۲
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۴۲۴۲/ت۶۱۵۷۸هـ مورخ ۱/۷/۱۴۰۲
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بدهي ماليات بر درآمد مؤديان خسارت ديده ناشي از خشکسالي در شهرستان هاي زابل، زهک، نيمروز،...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري وزارت نيرو از منافع بيست و پنج هکتار از اراضي پلاک ثبتي (۴۰۵) فرعي از...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص خريد (۲) دستگاه خودروي وانت کمک‏دار توليد داخل توسط دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت مبلغ پنج هزار و چهارصد و دو ميليارد و نهصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰۰ر۴۰۲ر۵) ريال...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح احداث بيمارستان جايگزين شهيد عباسي مياندوآب
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست سازمان هاي توسعه اي
۲۶/۱۱/۱۴۰۲