آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (الف) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۲۹/۱۰/۱۳۹۸
اصلاحيه‌هاي قانون موافقتنامه موقت تشکيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا...
۲۹/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۱۰) آيين¬نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
۲۹/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح آيين¬نامه تشکيلات مرکز اطلاعات مالي
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
اصلاح آيين‌نامه صدور انواع گواهينامه‌هاي رانندگي
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح رديف (۱) جدول ذيل ماده (۴) آيين‌نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح بند (ت) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح آيين نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيأت دولت و تشکيل شوراي اطلاع رساني دولت
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۳) قانون هواي پاک
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۵) آيين نامه اجرايي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آيين‏نامه تشکل‏هاي مردم‏نهاد
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۳) آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۲۷/۰۳/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي...
۲۸/۰۲/۱۳۹۸