آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص خريد (۲) دستگاه خودروي وانت کمک‏دار توليد داخل توسط دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت مبلغ پنج هزار و چهارصد و دو ميليارد و نهصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰۰ر۴۰۲ر۵) ريال...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح احداث بيمارستان جايگزين شهيد عباسي مياندوآب
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست سازمان هاي توسعه اي
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ سيصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ريال به صورت تملک دارايي‌سرمايه‌اي به منظور...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات‌ اشخاص متقاضي از شرکت‌ مديريت شبکه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان‌‌...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص خريد چهارده دستگاه خودروي وانت دو ديفرانسيل عملياتي توليد داخل توسط وزارت نفت
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري از (۲۲۰۴۷) مترمربع از اراضي بخش (۴) واقع در شهرستان بافت، استان...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت¬نامه‏هاي معاضدت قضايي در امور مدني و...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ثبت سفارش، ورود و ترخيص (۲۰۰۰) دستگاه خودروي سواري با اولويت خودروهاي برقي و ترکيبي...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه انتقال محکومين بين دولت جمهوري اسلامي...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
الحاق عبارت به انتهاي ماده (۱۸) اساسنامه سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۷۰۹۱۰/ت۶۱۳۵۰هـ مورخ ۱۹/۹/۱۴۰۲
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اعمال تخفيف تعرفه گاز مشترکين عمده گاز طبيعي در دوره اوج مصرف
۱۸/۱۱/۱۴۰۲