آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۲۷۰۳۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴ از بيست و سومين جلسه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲...
۱۴/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۹۱۲۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۹۱۲۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۹۷، ۹۸ و ۹۹ آيين‌نامه فعاليت در حوزه تجهيزات...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۹۱۰۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شيوه‌نامه بررسي و احراز صلاحيت مؤسسين و کانديداهاي...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۹۰۰۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۲۰۸۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. بند (ب) ماده ۱ از تعرفه عوارض محلي سال...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۲۰۸۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ذيل بند ۱ جدول ارزش معاملاتي گروه‌هاي...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۲۰۸۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۴، ۷، و ۸ آيين‌نامه جذب و نگهداري سرمايه...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۲۰۷۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي (پ) و (ث) و (ج) ماده ۱۴ مقررات و ضوابط...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۲۰۷۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق سطر پاياني بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ مورخ ۲/۹/۱۳۹۲...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۲۰۷۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند يک بخشنامه شماره ۸۶۸۷/۱۴۰۰/۱۰۰۰ ـ ۴/۹/۱۴۰۰...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۲۰۶۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۱ شرايط احراز عامليت توزيع نهاده‌هاي کشاورزي...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۱۹۰۳۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء (ب) بند ۱۵ صورتجلسه هيأت امناي دانشگاه/...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۲۷۰۲۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ بخشنامه شماره ۳۴۶۹۲۹/۰۱/۵۳۰۱۳ مورخ ۲۳/۷/۱۴۰۱...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۲۷۰۲۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۱ـ۲ از جلسه شماره ۵۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰...
۱۲/۱۰/۱۴۰۲