آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط عام بلندمرتبه سازي طرح تفصيلي حوزه جنوب غرب شهر...
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق اراضي به محدوده شهر نجف آباد درراستاي اجراي دادنامه...
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري پيرامون طرح ساماندهي فضايي عملکردي حوضه‌هاي آبريز سدهاي تأمين‌کننده...
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح شهرسازي اراضي پادگان ۰۶ ارتش جمهوري اسلامي ايران...
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه حريم شهر کوهسار
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اصلاح کمربندي پيراموني شهر قزوين
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر اراک
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع تفصيلي شهرخرم آباد
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ناحيه منفصل شهري واصفجان در حريم شهر پرديس
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح موسوم به ساماندهي اراضي منطقه مرغ اصفهان
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع تفصيلي شهرشيرگاه
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سهند
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شاهين‌شهر الحاق...
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اسلام‌آباد غرب...
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر اردکان
۲۶/۰۳/۱۴۰۱