آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اراضي ۱۴۷ هکتاري موسوم به برم شاهين شهر
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر جديد گلمان
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تصويب نهايي «مغايرت اساسي غيير کاربري ۴/۲۱ هکتار اراضي...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص گزارش دبيرخانه شوراي عالي پيرامون پديده فرونشست و نحوه...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر تهران طرح جامع...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بناب
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اسلاميه
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع نيشابور الحاق اراضي...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر قطور
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر فرخشهر
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ماهدشت
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سراوان الحاق...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر زاهدان الحاق...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص انتزاع ناحيه شهري مهرگان از حريم و محدوده شهرمحمديه قزوين...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها
۱۴/۰۶/۱۴۰۱