آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
آيين نامه اجرايي بند (ع) تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح بند (۵) تصويب‌نامه شماره ۳۶۶۱۶/ت۶۰۴۷۹هـ مورخ ۳/۳/۱۴۰۲
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص احداث راهدارخانه در بخش (۳) قوچان، شهرستان فاروج استان خراسان شمالي
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأمين اعتبار لازم جهت پرداخت کمک هزينه ثبت‌نام و تحصيل دانش‌آموزان داراي استعداد برتر...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص حق استفاده از منافع (۴۱۴۶۶) مترمربع از پلاک ثبتي (۸۴۳) فرعي از (۳۴) اصلي واقع در بخش...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص احداث بيمارستان (۶۴) تختخوابي در شهرستان فنوج، استان سيستان و بلوچستان
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه مذاکره، پيش¬امضا (پاراف) و امضاي موقت سند الحاقي (پروتکل) اصلاحي موافقتنامه، اجتناب از اخذ...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه چهارچوب در زمينه حمل و نقل ريلي بين...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه هزار و بيستمين (۱۰۲۰) جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با موضوع: طراحي و راه‌اندازي سامانه ارزشيابي...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه هزار و بيستمين (۱۰۲۰) جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با موضوع: نحوه ايجاد سابقه تحصيلي، محاسبه...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر آباده
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع اراضي برم شاهين‌شهر
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص شناسائي پهنه‌هاي داراي قابليت توسعه شهري جديد در شهر...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر تربت جام
۲۳/۰۵/۱۴۰۲